Seznam členů Komory dražebníků není již dále veřejný  

Protože někteří členové KDČR měli důvodné obavy, aby nebyli ze strany Oddělní veřejných dražeb MMR (OVD MMR), které vykonává státní dozor, šikanováni za své členství v KDČR, seznam členů je již neveřejný. Seznam koncesovaných dražebníků je uveden na Centrální adrese.

Jedním z případů, dokonce “dvojitého zakleknutí”, je návrh OVD MMR na pozastavení dražební koncese společnosti BFT Management, a.s. a neudělení souhlasu k vydání dražební koncese společnosti Česká dražební kancelář, s.r.o. Konečným vlastníkem obou těchto společností je Jiří Bureš, předseda KDČR. V případě nabytí právní moci “zakleknutí” by došlo k auditované škodě ve výši několika milionů Kč. Bohužel i v tomto případě by byla “beztrestnost úředníků” státem zaručena.

Legislativní rada vlády ČR pochválila MMR za “oprášený” návrh nového dražebního zákona

MMR dne 24.10.2022 vydalo tiskovou zprávu, že “Legislativní rada vlády schválila návrh zákona o veřejných dražbách” . Tento zákon pohřbí provádění dražeb a aukcí. Zaplevelí českou legislativu. Osobně nevěřím, že se členové LRV seznámili s našimi připomínkami, které jsme na jaře letošního roku zaslali předsedovi LRV JUDr. MgA. Michalu Šalomounovi, Ph.D. Ten nám tehdy vzkázal, že vše je v kompetenci MMR. Protože v tiskové zprávě je citována Ing. Zdeňka Niklasová, vedoucí oddělení veřejných dražeb MMR, vše je v režii dražebních úředníků. Ani ministr MMR Ivan Bartoš a ani ministr pro legislativu Michal Šalomoun možná nevěděli, co schválili.

Jiří Bureš, předseda KDČR

Dražební lež ministra Bartoše

Dne 07.10.2022 vydalo MMR tiskovou zprávu „Bartoš: Zákon o veřejných dražbách konečně vstupuje do nového tisíciletí“. Jde o mediální podporu přijetí „oprášeného“ dražebního zákona. Je z roku 2017 a měl být projednán v Poslanecké sněmovně již v létě 2020. Neprošel. V minulých dnech byl tento legislativní kostlivec opět zaslán Vládě ČR. Další z bodů legislativního plánu MMR byl splněn.

Přestože Komora dražebníků ČR, z.s. několikrát oslovila ministra Bartoše a dne 12.09.2022 vydala i otevřený dopis, ministr Bartoš na tyto připomínky dražebníků vůbec nereagoval. V minulých dnech tento legislativní paskvil nového dražebního zákona byl předložen Vládě ČR k projednání. Je až tragické, že ve výše uvedené tiskové zprávě ministra Bartoše je kromě obecného klišé i mnoho lží.

Argument, že „je třeba něco přenést z dávnověku do novověku, modernizovat tvář“ by v prvé řadě seděl na MMR. Vedoucí dražebních úředníků je ve funkci již 15 let. Za tuto dobu objem i počet dražeb stále klesá. Byla zde i její snaha na konci roku 2016 zamezit přijetí elektronických dražeb. Dražebníkům se podařilo formou přílepku k občanskému soudnímu řádu je zavést do legislativy. Náš dík patří tehdejšímu náměstkovi ministra spravedlnosti Korbelovi a tehdejšímu a současnému ministru spravedlnosti Blažkovi.

Nyní ke lži (nebo je to jenom nekompetentnost?) prohlášení ministra Bartoše: „Nemohl jsem se už dívat na to, že pracujeme se zákonem, který pořádně nezná slovo elektronizace. Musíme ve všech oborech vystoupit z dávných devadesátek, které jsou v mnohých institucích stále nesmyslně přítomny, a konečně začít používat ty nejmodernější technologie. Proto přicházíme s novým návrhem zákona o veřejných dražbách, který nás zase o něco víc přenese do současnosti.”

Ministr Bartoš se patrně vůbec neseznámil s platným zákonem o veřejných dražbách a s prováděcí vyhláškou k elektronickým dražbám. Jsou zde specifikovány i technické podmínky provádění e-dražeb. Problém je však v tom, že dražební úředníci stále přehlížejí pletichy na veřejných dražbách. Ani v novém dražebním zákonu nebude stanovena povinnost provádět zpeněžování majetku dlužníků e-dražbou. To je další lež ministra Bartoše, že většina dražeb už probíhá elektronickou formou“.

Od roku 2000 s plnou spokojeností dražebníků provozuje dražební úřední desku (Centrální adresu) Česká pošta, s.p. Je zde i kompletní statistika dražeb. Dlouhodobě se podíl e-dražeb pohybuje nad úrovní jedné poloviny (2019: 51%, 2020: 53%, 2021: 63%). Malý podíl e-dražeb je dán tím, že e-dražby velkou mírou eliminují pletichy na dražbách, což je až příliš často nežádoucí.

Kamenné dražby jsou rájem pletichářů. Je třeba si uvědomit, že e-dražby by měly být základním nástrojem zpeněžování majetku dlužníků (ročně cca 30 miliard Kč). Bohužel návrh nového dražebního zákona vůbec eliminaci pletich neřeší (zavedení povinné e-dražby, předražku, vyšší požadavky na kvalifikaci dražebníka). Naopak ministr Bartoš se holedbá, jak umožní dražit téměř komukoliv. Zpatlají se přitom dražby s aukcemi.

Snad největší lží ministra Bartoše je, že systém Centrální adresy provozovaný Českou poštou, s.r.o. „již naprosto neodpovídá současným standardům“. Ano, mohl by být modernější, využívat mj. elektronické formuláře, kdyby mu v tom nebránilo MMR. Údajně vydalo pokyn České poště, s.p., aby již dále tento systém nerozvíjela.

MMR a zejména dražební úředníci potřebují přijetí nového dražebního zákona. Bude tak možné za jejich „spoluúčasti“ vybudovat nový informační systém – Centrální evidenci dražeb. Předpokládané náklady jsou „pouhých“ 10 mil. Kč. Tato investice údajně nezatíží státní rozpočet.  MMR totiž předpokládá, že si tyto prostředky obstará z pokut, které bude nově ukládat dražebníkům.

Možná je v tom ministr Bartoš nevinně. Vedoucí oddělení veřejných dražeb přežila již 12 ministrů MMR. Má velké „úřednické“ know – how. Skutečností je, že něco jiného je sólově hrát na harmoniku a něco jiného je dirigovat téměř osmi set členné ministerstvo. Zatím část tohoto orchestru hraje pohřební dražební píseň, a to ještě falešně.

Jiří Bureš, předseda KDČR