O nás

Komora dražebníků České republiky, z. s.  (KDČR)

je spolek dle § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vedený společným zájmem členů – dražebníků:

– prosazovat institut veřejné dražby jako transparentního způsobu zpeněžování majetku, maximálního uspokojení věřitele a oddlužení dlužníka;

– využívat elektronické dražby a rozvíjet elektronické dražební systémy;

– spolupodílet se na tvorbě právních norem s cílem sjednotit režimy provádění veřejných dražeb v ČR;

– poskytovat konzultace dražebníkům, navrhovatelům dražeb i dlužníkům;

– pořádat semináře a školení v oblasti provádění veřejných dražeb a elektronických dražebních systémů;

– zastupovat a hájit zájmy svých členů;

– provádět certifikace dražebníků, jako potvrzení jejich odbornosti a profesionální úrovně;

– usilovat o vytvoření stavovské organizace profesní samosprávy sdružující dražebníky.

RNDr. Jiri Bureš, Ph.D.

Předsedou KDČR se stal RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., který byl dlouholetým předsedou České asociace dražebníků.  Prvním důvodem vzniku KDČR bylo, že dražební praxe již překonala cíle této asociace, starý pohled na výkon dražební činnosti, jako živnostenského podnikání. Stále více se ukazuje, že je třeba oddělit výkon tzv. vlastnických dražeb, od dražeb ostatních, konaných na návrh subjektů, které mají dle zvláštního právního předpisu právo zcizit předmět dražby (insol. správci, notáři, věřitelé aj.).

Dalším důvodem vzniku KDČR byl důraz kladený na potírání pletich na dražbách pomocí elektronických dražeb, které jako jediné jsou účinným opatřením, proti těmto dlouholetým nešvarům na dražbách. I cíle KDČR a ČAD se liší v tom, že zatímco KDČR sdružuje dražebníky, kteří mají koncesi  pro provádění nedobrovolných dražeb a kteří usilují o vytvoření skutečné profesionální komory (viz např. Exekuční komora, Česká advokátní komora, Komora daňových poradců), ČAD se zaměřovala na dražebníky, kteří  většinou nemají koncesi na provádění nedobrovolných dražeb a naopak usiluje, aby padly jakékoliv zábrany v provádění této dražební živnosti.

Stanovy KDČR

Seznam členů KDČR

Seznam členů je neveřejný, protože někteří členové měli důvodné obavy, aby nebyli ze strany Oddělní veřejných dražeb MMR, které vykonává státní dozor, šikanováni za své členství v KDČR. Seznam koncesovaných dražebníků je uveden na Centrální adrese,