Sazebník pokut pro dražebníky

Léto je pro mě skutečné horké. Řeším zakleknutí MMR a možná bude i následovat další. Není tedy divu, že až se zpožděním jsem zaregistroval zprávu v médiích, že ministr dopravy Martin Kupka předloží vládě ČR na podzim nový sazebník pokut pro řidiče (viz Novinky.cz ze dne 18.07.2022). Měl by platit od ledna 2024. MMR má již dávno sazebník pokut pro dražebníky připraven.  Hodlá ho jako součást nového zákona o veřejných dražbách v září předložit Vládě ČR. Měl by také platit od ledna 2024.

MMR připravilo sazebník pokut, které bude MMR vybírat od dražebníků. V návrhu nového zákona o veřejných dražbách (NZVD) jsou přestupky a výše pokut uvedeny § 58 NZVD, jak následuje:

Pokuta do 250 000 Kč:

Dražebník se dopustí přestupku tím, že dle NZVD:

– neuvede v dražební vyhlášce povinné údaje,

– dodatečně změní dražební vyhlášku,

– nepředá do centrální evidence záznam o průběhu elektronické dražby,

– nezašle protokol o uspokojení pohledávek povinným osobám.

Pokuta do 500 000 Kč:

Dražebník se dopustí přestupku tím, že dle NZVD:

– nezajistí uveřejnění dražební vyhlášky,

– nepředá stejnopis potvrzení o uzavření kupní smlouvy příklepem s povinnými náležitostmi,

– neuvede v dražební vyhlášce nucené dražby povinné údaje,

– dodatečně změní dražební vyhlášku nucené dražby,

– nepředá do centrální evidence záznam o průběhu elektronické nucené dražby,

– neuveřejní dražební vyhlášku nucené dražby,

– nezašle dražební vyhlášku nucené dražby dotčeným osobám nebo orgánům,

– nesloží částky odpovídající výši uspokojených pohledávek do soudní úschovy.

Pokuta do 1 000 000 Kč:

Dražebník se dopustí přestupku tím, že dle NZVD:

– není pojištěn nebo nemá ujednanou výši limitu pojistného plnění,

– provede veřejnou dražbu nebo nucenou dražbu v rozporu s platnou legislativou,

– nezajistí uveřejnění dražební vyhlášky nucené dražby,

– nerozvrhne pohledávky.

Konečně dražební úředníci budou mít moc pokutovat dražebníky, což s sebou mj. nese velké riziko korupce. Třeba když úředník „přimhouří očičko … „.

Pikantní je, že v důvodové zprávě k NZVD je v této souvislosti uvedeno na str. 5 : „Návrh zákona bude koncipován tak, aby bylo možné za porušení podstatných zákonem stanovených povinností udělit sankci v podobě peněžité pokuty. Příjem z těchto pokut je uvažován ve výši 1 mil. Kč ročně.“

Mimochodem výše uvedený příjem je fakticky uvažován jako „příspěvek“ na vybudování a provoz nového informačního systému e-dražeb, které hodlá MMR pořídit za cca 8 mil. Kč s ročními výdaji na provoz cca 500 tis. Kč (viz tamtéž). Motivace dražebních úředníků bude zřejmá: Vybrat co nejvíc pokut od dražebníků. Obávám se však, aby bylo vůbec od koho tyto pokuty vybírat.

Jiří Bureš