Legislativní rada vlády vrátila MMR i zákon o realitním zprostředkování

Legislativní rada vlády ČR (LRV) na svém jednání dne 23.02.2017 projednala zákon o realitním zprostředkování  (ZRZ) z pera Odboru veřejných dražeb a realitní činnosti MMR (OVDRČ). Ani tento materiál LRV neprošel a byl vrácen navrhovateli. Přiznám se, že tomuto zákonu jsme se jako KDCR příliš nevěnovali. Ani nás MMR neobeslalo s výzvou podání připomínek. Plně jsme se totiž soustředili na dění kolem novely zákona o veřejných dražbách (ZVD), která také LRV neprošla.

Domnívám se, že realitní džungle je ještě zarostlejší, než ta dražební, zvláště pak v oblasti dobrovolných insolvenčních dražeb. Osobně ZRZ fandím. Nevím, jaké hlavní důvody měla LRV pro vrácení tohoto zákona.  Možná bylo i to, co jsem si uvědomil, až při detailnějším prostudování. Chybí zde celá jedna velká oblast realitního zprostředkování:  provádění realitních aukcí a provozování elektronických realitních systémů. Byl to záměr nebo opomenutí realitních expertů? ZRZ má podobu návrhu ZVD, před jeho přijetím v roce 2000. Bohužel, spíše bohudík, je to již skoro dvacet let.

Číst více…

Legislativní rada vlády ČR vrátila novelu zákona o dražbách

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), resp. Odbor veřejných dražeb a realitní činnosti (OVDRČ), po téměř 2,5 roku vytvořil bezzubý a nekompatibilní návrh novely zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.), který byl předložen Vládě ČR. Legislativní rada vlády (LRV) se ztotožnila s odmítavým stanoviskem naší Komory v tom smyslu, že přerušila projednávání tohoto dokumentu a návrh byl vrácen MMR k přepracování. Bohužel tento výsledek se dal očekávat. Na příštím jednání LRV bude na programu projednání nového zákona o realitním zprostředkování, které je také „z pera“ OVDČR. Tady by již MMR mohlo zabodovat.

Jiří Bureš, předseda KDČR

Dražební rok 2016 – nejhorší dražební rok v historii dražeb

Přiznám se, že letos jsem zamýšlel upustit od mé analýzy dražebního trhu za rok 2016. Hlavním důvodem bylo, že jsem se seznámil s návrhem novely zákona o veřejných dražbách, který nám „nadělilo“ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR těsně před Štědrým dnem. Za rok 2016 se celkem uskutečnilo 2 676 dražeb, což je o 11% méně, než tomu bylo v roce 2015:

I objem draženého majetku meziročně poklesl o téměř 25%, a to na historické minimum 4,9 miliard Kč.

A co k tomu dodat? Ještěže můžeme dělat aukce. Objem aukcí u některých dražebníků je výrazně vyšší, než je jejich objem dražeb.

Statistika dražeb_2016

 

 

MMR předložilo Vládě ČR novelu zákona o veřejných dražbách

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) předložilo Vládě ČR novelu zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách (ZVD), která vzešla z mezirezortního připomínkového řízení (Novela – Navrhovane_ZVD).  Navrhované změny v Novele fakticky nic neřeší, i když některé jsou pro dražebníky příjemné (např. možnost vybírat odměnu dražebníka i v případě dražeb nemovitých věcí). K Novele byla spousta i zásadních připomínek, které v mnoha případech byly shodné s  námitkami Komory dražebníků ČR (KDČR). Bohužel se MMR s většinou z nich vypořádalo tak, že „Vysvětleno, vysvětlení přijato“, což i stačilo předkladateli námitky. Jedinou výjimkou bylo Ministerstvo spravedlnosti (MS), které podalo zcela zásadní námitku, týkající se nekompatibility novely s občanským zákoníkem. MMR tuto zcela zásadní námitku, podanou klíčovým ministerstvo v oblasti legislativy, nevypořádalo.  V předkládající zprávě Vládě ČR je uvedeno:

„Ministerstvo spravedlnosti se domnívá, že § 1771 občanského zákoníku upravuje uzavření smlouvy při dražbě jinak, než jak je tomu v zákoně, čímž se podle jeho názoru neodůvodněně zakládají co do důsledků pro aplikační praxi nevhodné a nejasné odchylky od úpravy obsažené v občanském zákoníku. Uvedený stav považuje Ministerstvo spravedlnosti za nevhodný a požaduje ze zákona o veřejných dražbách vypustit veškeré neodůvodněné odchylky od občanského zákoníku a koncepci zákona v co nejširší míře založit na subsidiaritě občanského zákoníku k zákonu o veřejných dražbách.“   

Číst více…

ZKUŠENOSTI PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKU ZŮSTAVITELE – seminář pro notáře

Komora dražebníků ČR pořádá dopoledne dne 11.10.2016 půldenní seminář ZKUŠENOSTI PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKU ZŮSTAVITELE, kde budou prezentovány praktické zkušenosti při využívání různých způsobů zpeněžování majetku zůstavitele (dražba, aukce). Dalším okruhem je spolupráce notáře s insolvenčním správcem, vykonávajícím funkci likvidačního správce.

ZKUŠENOSTI PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY – seminář pro insolvenční správce:

Komora dražebníků ČR pořádá dopoledne dne 12.10.2016 v Praze bezplatný půldenní seminář pro insolvenční správce. Cílem semináře je podělit se o praktické zkušenosti při zpeněžování majetkové podstaty veřejnou dražbou a mimo dražbu.  Dalším okruhem je vztah insolvenčního správce se zajištěným věřitelem, při jeho pokynech týkajících se zpeněžení MP, včetně dražeb prováděných exekutory. Bude prtezentováno i provádění paralelních e-dražeb, kde navrhovateli jsou IS a exekutoři, popř. IS a notáři.

 

Jak kulhá dražební legislativa aneb pokuty pro dražebníky

Pro dražebníky čas strašně letí. Nejméně 30 dnů na uveřejnění dražební vyhlášky na úředních deskách pro dobrovolnou dražbu nemovitostí dlužníka v insolvenci. Ano, není to překlep. Platná dražební legislativa považuje insolvenční dražby za dražby dobrovolné. Možná proto se nikdo z normálních vlastníků nemovitostí do zpeněžení dobrovolnou dražbou nehrne. Ještěže máme aukce, na které (zatím) úřední šiml pozapomněl. Totiž již téměř 10 let připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) novelu platného zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb. – ZVD). MMR nekvaltuje. Za tu dobu se zde vystřídalo mnoho ministrů, náměstků. Jenom ti praví skalní úředníci přežívají. Právě oni pevně drží otěže novely legislativy.  Mají na to spoustu fíglů. Osvědčeným nástrojem je ustanovení pracovní skupiny (PS). Po čase může být přeměněna na pracovní komisi (PK), aby se posléze z ní stala expertní komise (EK), či dokonce rada expertů (RE). To je ten vertikální vývoj. Horizontální je potom PS, PK, EK či RE konkrétního ministerstva či ministra. Nesmíme zapomenout ani na meziresort. Vrcholem je potom NRE – Národní Rada Expertů.

V dubnu 2014 byla na MMR ustanovena PS k novele zákona o veřejných dražbách (PSNZVD). Za Komoru dražebníků ČR přijal účast do PSNZVD severočeský dražební matador Kamil Stupka. Já jsem ho varoval. Pro normální lidi, kterým jde o věc, není v takovýchto PS, atd. místo. Už jenom Statut této PSNZVD, kde právo veta má předseda PSNZVD, jmenovaný MMR. Kamil Stupka vydržel v této PSNZVD více než rok. Nakonec i on to vzdal.

V prosinci 2016 má MMR předložit vládě novelu dražebního zákona. Na základě dotazu KDČR MMR, jak je to s přípravou novely, ledy se pohnuly a KDČR obdržela v minulých dnech kompletní návrh novely ZVD, která by měla vstoupit v platnost k 01.07.2016.

Opět ministerští úředníci nezklamali. Místo podstatných věcí, které by měly být řešeny v novele, bude dražebník nově trestán pokutami MMR.  V navrhovaném § 61a přestupky dražebníka jsou stanoveny pokuty 50 000 Kč a 100 000 Kč za každé dražebníkovo pochybení, např. že nezašle dražební vyhlášku všem oprávněným osobám, což např. při insolvenčních dražbách je zcela absurdní.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda KDČR

Aukce bytů MČ Praha 2

V neděli dne 11.09.2016 se uskutečnilo 8 aukcí bytů určených MČ Praha 2 k prodeji. Organizátor aukce –  společnost BFT Management, a.s., která provádív současné době převážně elektronické dražby a aukce, si vyzkoušela kamenné dražby v nádherném Majakovském sálu Národního domu na Vinohradech v Praze.  Již první aukce bytu 3+1 v Italské ulici s dosaženou aukční cenou 10 100 000 Kč, tj. téměř dvojnásobek vyvolávací ceny, dala tušit, že vyvolávací ceny se podstatně zvýší i v dalších aukcích.  Byty v ulici Sokolská se v aukci prodaly za 4 700 000 Kč a 4 800 000 Kč. Opravdový boj se strhl na aukcích bytů v Římské ulici. Aukční ceny 8 200 000 Kč, 8 450 000 Kč a 5 500 000 Kč tomu odpovídaly. Závěrečné aukce bytů na Masarykově nábřeží s dosaženými aukčními cenami 8 250 000 Kč a 4 400 000 Kč byly důkazem toho, že MČ Praha 2 prodala své byty transparentně za nejvyšší nabídky.