Dražební katastrofa v roce 2022

U mnoha i bývalých předních dražebníků převládá skepse. Přeorientovali se na organizování aukcí a na další typy výběrových řízení. Jestliže podle některých údajů se ročně zpeněžuje v insolvencích cca 30 miliard Kč majetku, potom objem vydraženého majetku prokazuje, že více než 90% majetku dlužníků se zpeněžuje mimo dražbu. V tomto odhadu nejsou zahrnuty exekuční dražby, jejímiž navrhovateli jsou insolvenční správci.

Téměř celý loňský rok Komora dražebníků ČR bojovala, aby byl přepracován 5 let starý návrh nového dražebního zákona. Marně KDČR prokazovala i na statistikách, že by měla být vyvozena i personální odpovědnost za dlouholetou krizi na dražebním trhu. Ministr MMR Ivan Bartoš s dražebníky nekomunikuje a ani u ostatních členů vlády, včetně premiéra Petra Fialy, dražebníci nenalezli podporu, výzvy zůstaly bez odpovědi.

Domnívám se, že následující dva roky budou pro dražebníky přelomovým obdobím. Vláda schválila tři dny před Štědrým dnem a bez zájmu medií návrh staronového dražebního zákona, který v minulé Poslanecké sněmovně byl „u ledu“ téměř 2 roky.  KDČR se pokusí přesvědčit poslance, že mj. dražba není aukcí, že příklepem se neuzavírá kupní smlouva.  Je škoda vyhazovat desítky miliónů Kč na nový státní informační systém a další dražební úředníky, kteří by „dohlíželi“ ročně na cca 1 000 dražeb od cca 20 dražebníků. Nebo snad někdo přijde s pozměňovacím návrhem, aby se tímto zákonem řídily všechny subjekty provádějící dražby, tj. soudy, exekutoři či finanční úřady?

Nedovedu si ani vysvětlit, že návrh dražebního zákona nevadí realitkám. Totiž budou muset se stát koncesovanými dražebníky, aby mohly vyhlašovat aukce, dle nového zákona dražby. Vzpomínám si, jak před 20 lety aukční síně bojovali za to, aby jejich aukce nepodléhaly dražebnímu zákonu. Cesta se vždy našla a najde. Jedna z největších aukčních síní mně potvrdila, že pro jistotu aukce organizuje jejich mateřská společnost v zahraničí.

Jsem (zatím) dražebníkem, nevím, jak dopadne několikeré zakleknutí na mě ze strany Pirátů, kteří mají v gesci MMR. Jsem zatím i aukčníkem, protože pro realitní aukce mám koncesovanou živnost realitního zprostředkovatele. Mám i připravený produkt, který umožní efektivní a transparentní prodej majetku dlužníků, pokud bude výše uvedený legislativní paskvil přijat. Můj odhad je, že letos, kromě sociálních bouří, bude (zatím) na dražebním a aukčním trhu klid. 

Statistika dražeb

Jiří Bureš, předseda představenstva KDČR

Dražebníci odmítají nový dražební zákon schválený vládou ČR

Dne 21.12.2022 Vláda schválila 5 let starý návrh nového dražebního zákona. Komora dražebníků ČR (KD ČR) několikrát vyzvala Vládu i předkladatele ministra Ivana Bartoše, aby tento legislativní kostlivec byl znovu projednán s dražebníky a v meziresortním řízení. Vláda tak projevila v oblasti provádění dražeb a aukcí naprostou nekompetentnost i aroganci. Doplatí na to nejenom dlužníci při zpeněžování svých majetků, ale i státní rozpočet. Nový dražební zákon předpokládá vybudování a provozování nového informačního systému MMR v desítkách milionů Kč ročně a nárůst „dražebních“ úředníků.

Od roku 2000, kdy byl přijat platný dražební zákon, bylo provedeno k 31.12.2021 celkem 60 151 dražeb s objemem draženého majetku více než 184 miliard Kč. Bohužel postupně počet dražeb i draženého majetku klesá. Letošní dražební rok bude naprosto tristní. Počet dražeb i draženého majetku bude nejnižší od roku 2000. To vše se děje bez zájmu médií a veřejnosti. Mj. na TK po jednání Vlády dne 21.12.2022 nebyl zaznamenán jediný dotaz na schválený dražební zákon.

Místo toho, aby se zejména elektronické dražby staly povinným nástrojem zpeněžování majetku dlužníků, Vláda schválila legislativní paskvil, který mj. ztotožňuje dražby s aukcemi. Tím, že nově vymezuje veřejnou dražbu jako zvláštní způsob uzavření kupní smlouvy, velmi ztíží její využití v praxi. Navíc MMR při kontrole bude zmocněno pokutovat dražebníky miliónovými sankcemi (MMR předpokládá, že půjde o hlavní zdroj financování nového informačního systému). To spolu s nejistotou „platnosti“ dražby povede k využívání jiných forem zpeněžování mimo dražbu či aukce.

Již v této době zvažují někteří dražebníci i organizátoři aukcí ukončení svojí činnosti. Praxe nakonec najde jiné nástroje zpeněžování majetku dlužníků. Bude potom jenom na věřitelích, insolvenčních správcích, likvidátorech či soudních komisařích,  jak a s kým budou realizovat transparentní zpeněžování majetku dlužníků či zůstavitelů v desítkách miliard Kč ročně. Na MMR možná nějakou dobu přežijí “dražební” úředníci s nově vybudovaným informačním systémem – Centrální evidencí dražeb.

Jiří Bureš, předseda KDČR

PS Doporučuji se podívat na tiskovou zprávu na MMR k novému zákonu. Jako bývalý volič a podporovatel Pirátů jsem velmi zklamán. Za 23 let “koexistence” dražebníků s MMR jsem takovou mediální hloupost a aroganci nezažil (osobní šikanu i trestní oznámení).

Vánoční dárek dražebníkům?

Dne 27.11.2022 Komora dražebníků ČR (KD ČR) zaslala premiérovi Petru Fialovi stanovisko dražebníků k návrhu zákona o veřejných dražbách. Vláda ho měla projednat dne 30.11.2022. Dražebníci doporučili, aby tento návrh byl vrácen ministru MMR Ivanu Bartošovi. Tento bod programu Vlády byl vypuštěn. Ani v následujících dvou jednáních Vlády nebyl zařazen. Jako vánoční překvapení má být tuto středu dne 21.12.2022 Vládou projednán.  

KD ČR v zaslaném dopisu premiérovi Petru Fialovi doporučila vrátit ministru MMR Ivanu Bartošovi návrh zákona o veřejných dražbách, protože:

– vznikl již v roce 2017 bez širší diskuze s dražebníky, organizátory aukcí či aukčními síněmi ve zcela jiném sociálně právním prostředí;

– předpokládá zbytečné výdaje v desítkách milionů Kč na vybudování a provoz nového informačního systému státní správy, když obdobný systém provozuje 23 let Česká pošta;

– zpeněžování zejména majetku dlužníků (odhad cca 30 miliard Kč ročně) se dostane do šedé zóny výběrových řízení;

– je v rozporu s celou řadou právních norem;

– neřeší problém pletich a korupce.

KD ČR několik let nabízí paragrafované znění novely zákona o veřejných dražbách. Nezatěžovala by státní rozpočet, vedla by ke snížení počtu úředníků na MMR. Nedocházelo by k netransparentnímu zpeněžování majetku dlužníků. Výsledkem je, že na některé kritiky MMR zakleklo. Navrhlo jim odebrat dražební koncese i podalo trestní oznámení. Ani premiér Petr Fiala, ani ministr Ivan Bartoš na výzvy dražebníků nereagují. Třeba nakonec Ježíšek vánoční dárek dražebníkům nenadělí.

Jiří Bureš, předseda KDČR

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY akceptovala doporučení dražebníků odložit projednání návrhu nového zákona o veřejných dražbách?

Vláda měla na své schůzi dne 30.11.2022 jako první bod k projednání s rozpravou Návrh nového zákona o veřejných dražbách, který měl být předložen předsedou pirátů – ministrem Bartošem. V neděli dne 27.11.2022 zaslala Komora dražebníků všem nepirátským ministrům dopis s výzvou, aby bylo projednání tohoto návrhu dražebního zákona odloženo. Vláda skutečně tento návrh nového dražebního zákona neprojednala. Tento bod zcela zapadl i v tiskovce vlády. Ani na další schůzi vlády dne 07.12.2022 nebyl tento návrh zákona projednán. Není ani na programu Vlády dne 14.12.2022. Třeba zůstane u ledu, jak tomu bylo v minulé poslanecké sněmovně, kde tam byl téměř dva roky.

Text dopisu zaslaného premiérovi vlády

Seznam členů Komory dražebníků není již dále veřejný  

Protože někteří členové KDČR měli důvodné obavy, aby nebyli ze strany Oddělní veřejných dražeb MMR (OVD MMR), které vykonává státní dozor, šikanováni za své členství v KDČR, seznam členů je již neveřejný. Seznam koncesovaných dražebníků je uveden na Centrální adrese.

Jedním z případů, dokonce “dvojitého zakleknutí”, je návrh OVD MMR na pozastavení dražební koncese společnosti BFT Management, a.s. a neudělení souhlasu k vydání dražební koncese společnosti Česká dražební kancelář, s.r.o. Konečným vlastníkem obou těchto společností je Jiří Bureš, předseda KDČR. V případě nabytí právní moci “zakleknutí” by došlo k auditované škodě ve výši několika milionů Kč. Bohužel i v tomto případě by byla “beztrestnost úředníků” státem zaručena.

Legislativní rada vlády ČR pochválila MMR za “oprášený” návrh nového dražebního zákona

MMR dne 24.10.2022 vydalo tiskovou zprávu, že “Legislativní rada vlády schválila návrh zákona o veřejných dražbách” . Tento zákon pohřbí provádění dražeb a aukcí. Zaplevelí českou legislativu. Osobně nevěřím, že se členové LRV seznámili s našimi připomínkami, které jsme na jaře letošního roku zaslali předsedovi LRV JUDr. MgA. Michalu Šalomounovi, Ph.D. Ten nám tehdy vzkázal, že vše je v kompetenci MMR. Protože v tiskové zprávě je citována Ing. Zdeňka Niklasová, vedoucí oddělení veřejných dražeb MMR, vše je v režii dražebních úředníků. Ani ministr MMR Ivan Bartoš a ani ministr pro legislativu Michal Šalomoun možná nevěděli, co schválili.

Jiří Bureš, předseda KDČR

Dražební lež ministra Bartoše

Dne 07.10.2022 vydalo MMR tiskovou zprávu „Bartoš: Zákon o veřejných dražbách konečně vstupuje do nového tisíciletí“. Jde o mediální podporu přijetí „oprášeného“ dražebního zákona. Je z roku 2017 a měl být projednán v Poslanecké sněmovně již v létě 2020. Neprošel. V minulých dnech byl tento legislativní kostlivec opět zaslán Vládě ČR. Další z bodů legislativního plánu MMR byl splněn.

Přestože Komora dražebníků ČR, z.s. několikrát oslovila ministra Bartoše a dne 12.09.2022 vydala i otevřený dopis, ministr Bartoš na tyto připomínky dražebníků vůbec nereagoval. V minulých dnech tento legislativní paskvil nového dražebního zákona byl předložen Vládě ČR k projednání. Je až tragické, že ve výše uvedené tiskové zprávě ministra Bartoše je kromě obecného klišé i mnoho lží.

Argument, že „je třeba něco přenést z dávnověku do novověku, modernizovat tvář“ by v prvé řadě seděl na MMR. Vedoucí dražebních úředníků je ve funkci již 15 let. Za tuto dobu objem i počet dražeb stále klesá. Byla zde i její snaha na konci roku 2016 zamezit přijetí elektronických dražeb. Dražebníkům se podařilo formou přílepku k občanskému soudnímu řádu je zavést do legislativy. Náš dík patří tehdejšímu náměstkovi ministra spravedlnosti Korbelovi a tehdejšímu a současnému ministru spravedlnosti Blažkovi.

Nyní ke lži (nebo je to jenom nekompetentnost?) prohlášení ministra Bartoše: „Nemohl jsem se už dívat na to, že pracujeme se zákonem, který pořádně nezná slovo elektronizace. Musíme ve všech oborech vystoupit z dávných devadesátek, které jsou v mnohých institucích stále nesmyslně přítomny, a konečně začít používat ty nejmodernější technologie. Proto přicházíme s novým návrhem zákona o veřejných dražbách, který nás zase o něco víc přenese do současnosti.”

Ministr Bartoš se patrně vůbec neseznámil s platným zákonem o veřejných dražbách a s prováděcí vyhláškou k elektronickým dražbám. Jsou zde specifikovány i technické podmínky provádění e-dražeb. Problém je však v tom, že dražební úředníci stále přehlížejí pletichy na veřejných dražbách. Ani v novém dražebním zákonu nebude stanovena povinnost provádět zpeněžování majetku dlužníků e-dražbou. To je další lež ministra Bartoše, že většina dražeb už probíhá elektronickou formou“.

Od roku 2000 s plnou spokojeností dražebníků provozuje dražební úřední desku (Centrální adresu) Česká pošta, s.p. Je zde i kompletní statistika dražeb. Dlouhodobě se podíl e-dražeb pohybuje nad úrovní jedné poloviny (2019: 51%, 2020: 53%, 2021: 63%). Malý podíl e-dražeb je dán tím, že e-dražby velkou mírou eliminují pletichy na dražbách, což je až příliš často nežádoucí.

Kamenné dražby jsou rájem pletichářů. Je třeba si uvědomit, že e-dražby by měly být základním nástrojem zpeněžování majetku dlužníků (ročně cca 30 miliard Kč). Bohužel návrh nového dražebního zákona vůbec eliminaci pletich neřeší (zavedení povinné e-dražby, předražku, vyšší požadavky na kvalifikaci dražebníka). Naopak ministr Bartoš se holedbá, jak umožní dražit téměř komukoliv. Zpatlají se přitom dražby s aukcemi.

Snad největší lží ministra Bartoše je, že systém Centrální adresy provozovaný Českou poštou, s.r.o. „již naprosto neodpovídá současným standardům“. Ano, mohl by být modernější, využívat mj. elektronické formuláře, kdyby mu v tom nebránilo MMR. Údajně vydalo pokyn České poště, s.p., aby již dále tento systém nerozvíjela.

MMR a zejména dražební úředníci potřebují přijetí nového dražebního zákona. Bude tak možné za jejich „spoluúčasti“ vybudovat nový informační systém – Centrální evidenci dražeb. Předpokládané náklady jsou „pouhých“ 10 mil. Kč. Tato investice údajně nezatíží státní rozpočet.  MMR totiž předpokládá, že si tyto prostředky obstará z pokut, které bude nově ukládat dražebníkům.

Možná je v tom ministr Bartoš nevinně. Vedoucí oddělení veřejných dražeb přežila již 12 ministrů MMR. Má velké „úřednické“ know – how. Skutečností je, že něco jiného je sólově hrát na harmoniku a něco jiného je dirigovat téměř osmi set členné ministerstvo. Zatím část tohoto orchestru hraje pohřební dražební píseň, a to ještě falešně.

Jiří Bureš, předseda KDČR