Dražební doba koronavirová

Pandemie koronaviru dopadla na všechny, i na dražebníky. Komora dražebníků ČR (KDČR) připravovala konferenci k 20. výročí zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb., nabyl účinnosti 01.05.2000). Na ní měla proběhnout i diskuse k návrhu nového zákona o dražbách. Od kamenných dražeb muselo být upuštěno. Elektronické dražby však většinou dopadly skvěle. Např. v dražbách konaných v době vrcholící pandemie na prodej-drazbou.cz byly dosaženy dvoj i trojnásobky odhadů cen. KDČR v Poslanecké sněmovně prohrála boj o elektronický podpis.

Počet konaných dražeb v letošním roce k 07.05. je 543, dle údajů z Centrální adresy (www.centralniadresa.cz), s objemem draženého majetku 1,162 miliard Kč. Byl vydražen majetek ve výši 474 mil. Kč. V loňskem roce 2019 je za stejné období k 07.05.2019 prakticky stejná úroveň, a to 511 dražeb, s objemem draženého majetku 1,191 miliard Kč. Objem vydraženého majetku byl však loni cca 713 mil. Kč, tj. téměř dvojnásobný. Domnívám se, že je to důsledkem současné pandemie, protože muselo být od kamenných dražeb (tvoří necelou polovinu všech dražeb) upuštěno. Inu krize dostihla i pleticháře, kterým kamenná podoba dražeb vyhovuje.

Pandemie s utlumením naší ekonomiky, home office a další „překážky v práci“ umožnily více sledovat inzerci na realitních serverech a účastnit se elektronických dražeb, z poklidu domova dražitelů. Domnívám se, že pandemie tak podpořila nejenom e-shopy, ale i elektronické dražby, které velmi eliminují pletichy. Mimochodem KDČR navrhuje, aby v novém zákonu o dražbách byla povinnost provádět nucené dražby (navrhovatel není vlastníkem) výlučně elektronicky.

KDČR několik let bojuje, aby dražebníci opět mohli podepisovat své dokument kvalifikovaným elektronickým podpisem, namísto úředně ověřeného podpisu. Bohužel v této oblasti Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR – vykonává státní dozor v oblasti provádění veřejných dražeb) dlouhodobě nic nekoná. Argumentuje, že problematika elektronického podpisu je v kompetenci Ministerstva vnitra.

Doufám, že pandemie výrazně neovlivní práce na novém dražebním zákonu, který Legislativní rada vlády vrátila v prosinci loňského roku MMR k dopracování. Letos v září by měl být tento návrh zákona předložen poslancům.

Osobně jsem si ověřil, když jsem stál v předepsané „distanční“ frontě před pobočkou České pošty, s.p. (ČP) a následně ověřoval 26 podpisů na dražebních dokumentech, že to v současné koronavirové krizi je náročné. Některé pobočky ČP jsou uzavřené, ty zbylé mají zkrácené úřední hodiny. Když jsem se dostal k přepážce Czech point na ČP a frontu „zašpuntoval“, hrozil „lynč lidu“. Porušil jsem i vládní nařízení, protože jsem si musel sundat roušku na pokyn pracovnice, aby ověřila moji totožnost.

KDČR dne 02.04.2020 oslovila premiéra Andreje Babiše, na základě doporučení předsedy Senátu RNDr. Miloše Vystrčila, aby Vláda ČR projednala návrh KDČR, který by umožnil elektronicky podepisovat dokumenty i v případě, že platná legislativa požaduje úředně ověřený podpis. Ve stejné věci KDČR oslovila i ministryni MMR Kláru Dostálovou, ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a další poslance. Bohužel odpovědi byly formální. Oslovení si to přehazovali jako horký brambor.

Jediným poslancem, který si „osvojil“ meritum návrhu KDČR, byl místopředseda Ústavněprávního výboru PS ČR, poslanec Jakub Michálek viz Návrh.

Dne 09.04.2020 Poslanecká sněmovna v rámci projednávání Koronavirového zákona hlasovala i o pozměňovacím návrhu poslance Jakuba Michálka. Stanovisko ministryně spravedlnosti Marie Benešové bylo nesouhlasné. V hlasování č. 214 z 95 přítomných poslanců bylo pro 41 poslanců, proti 21. Návrh nebyl přijat. Bohužel chybělo 7 hlasů přítomných poslanců.

Zajímavé je, jak hlasovali zástupci jednotlivých parlamentních stran. Poslanci za ANO tento návrh vůbec nepodpořili. Z 12 přítomných poslanců ODS jich 10 návrh podpořilo. Piráti, SPD, KDU-ČSL a STAN podpořili návrh všemi svými přítomnými poslanci. Nakonec rozhodla „mlčící většina“, když se k poslancům ANO, kteří se zdrželi hlasování, přidali i poslanci ČSSD a KSČM.

Domnívám se, že pozměňovací návrh nebyl přijat, protože ho předložil zástupce opozice, Jakub Michálek, poslanec za stranu Piráti.

Je škoda, že v době, kdy se omezuje fyzický kontakt lidí, všude je masivní elektronizace, nepoužila většina poslanců „selský rozum“. Využívání elektronického podpisu by velmi zjednodušilo nejenom zprocesování provádění dražeb, ale pomohlo by to i insolvenčním správcům, realitním makléřům a dalším, kteří by nemuseli ověřovat podpisy na mnoha dokumentech, zjednodušila by se i komunikace s katastrálními úřady apod.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva KDČR

 

KDČR oslovila premiéra Andreje Babiše

Na základě doporučení předsedy Senátu RNDr. Miloše Vystrčila, aby Vláda ČR projednala návrh novely, která by umožnila elektronicky podepisovat dokumenty i v případě, že platná legislativa požaduje úředně ověřený podpis, KDČR zaslala premiéru Andreji Babišovi dopis.

 

 

 

 

KDČR zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu návrh elektronického ekvivalentu úředně ověřenému podpisu

Za možnost elektronicky podepisovat dokumenty místo úředně ověřeného podpisu bojuje KDČR několik let. Bohužel stále bezvýsledně. K problematice užívání e-podpisů se dne 12.10.2018 vyjádřilo i MMR, viz Existence alternativ úředně ověřeného podpisu v elektronické podobě. Bohužel se stále nic v této oblasti neděje. I v době “coronavirové” musí dražebníci, insolvenční správci i další si osobně nechat úředně ověřit dokumenty na České poště, obecním či městskému úřadu či u notáře.

Včera jsem ve frontě na ověření strávil skoro hodinu. Když jsem se dostal na řadu a požadoval ověření mého podpisu na 26 dokumentech, zaskočil jsem příslušnou pracovnici. Obával jsem se, že budu dalšími lidmi ve frontě lynčován. Při ověřování totožnosti jsem si musel na pokyn úřednice sundat roušku. Trochu jsem váhal. Mám porušit vládní nařízení?  Avšak bez toho bych razítka na dokumenty nezískal.

Uvědomil jsem si, že je třeba znovu apelovat zejména na poslance a senátory, když příslušná ministerstva nekonají. Uznal jsem i názory některých dražebníků, že dopisy zaslané ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové a mistryni MMR Ing. Kláře Dostálové nebudou mít žádný efekt. Proto KDČR dnes zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny  Mgr. Radku Ondráčkovi a předsedovi Senátu RNDr. Miloši Vystrčilovi a dalším poslancům návrh jednoduché novely zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (zák. č. 297/2016), jak následuje – viz poslední věta vyznačena tučně:

_________________________________________________________________

§ 7

K podepisovaní elektronickým podpisem lze použít zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, případně jiný typ elektronického podpisu, podepisuje-li se elektronicky dokument, kterým se právně jedná jiným způsobem než způsobem uvedeným v § 5 nebo § 6 odst. 1. V případě, že je požadován na dokumentu úředně ověřený podpis, potom ho lze nahradit tím, že dokument je opatřen zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým razítkem.

_________________________________________________________________

Pomoc podnikatelům nespočívá jenom ve “finančních odpustcích”. Je třeba jim i umožnit, aby mohli efektivně pracovat on line, včetně eliminace časově náročného ověřování listinných dokumentů.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva KDČR

KDČR zaslala ministryni Benešové a ministryni Dostálové návrhy do novely insolvenčního a dražebního zákona

Na COVID-19 reagoval i Vrchní soud v Praze. Zaslal ministerstvu spravedlnosti vlastní návrh novely insolvenčního zákona, který by měl zabránit “tsunami” dlužníků. Není pochyb, že se i zvýší administrativa s tím spojená. Je i předpoklad, že bude ve větší míře docházet ke zpeněžování majetku dlužníků. Jedinou transparentní cestou jsou elektronické dražby.

Domnívám se, že projednávání nového dražebního zákona je v nedohlednu. Celá naše společnost stojí dle mého názoru na “nulté” startovací pozici. Vše bude zcela jiné. Kamenné dražby musely být skrečovány a budou konečně nahrazeny elektronickými dražbami. Omezení služeb v oblasti ověřování podpisů a dokumentů (Česká pošta, s.p., městské či obecní úřady, notáři) vede k tomu, že bude potřeba nahradit těžkopádný “listinný styk” elektronickou komunikací. Proto i KDČR dnes oslovila dopisem Mgr. Marii Benešovou, ministryni spravedlnosti a Ing. Kláru Dostálovou, ministryni MMR s návrhem doplnit připravenou novelu insol. zákona, jak následuje:

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění násl. změn a doplňků, se mění takto:

V § 300 se na konci paragrafu doplňuje věta: „V případě vyhotovení v elektronické podobě musí být toto potvrzení opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem insolvenčního správce a časovým razítkem vydanými akreditovanou osobou.

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, se mění takto:

V § 2a se vkládá nový odst. 3 ve znění: „(3) Všechny dokumenty vyhotovené dražebníkem dle tohoto zákona mohou být též v elektronické podobě a musí být opatřeny kvalifikovanými elektronickými podpisy dražebníka a jednajících osob a časovým razítkem vydanými akreditovanou osobou.“

Účelem výše uvedených návrhů je to, aby bylo možné komunikovat s insolvenčními správci,  katastry, ale i dražebními navrhovateli elektronicky. Tento text píšu před pondělním ránem, kdy se zítra chystám do fronty na úředně ověření 26 podpisů …

Pevné zdraví všem přeje Jiří Bureš, předseda představenstva KDČR

 

Anketa Konkursních novin: Jaký byl dražební rok 2019?

V prvním lednovém čísle Konkursních novin vyšla každoroční anketa k hodnocení minulého dražebního roku. Nevím které všechny subjekty redakce oslovila. Nakonec v anketě bylo  pouhé “dražební trio” doplněné tiskovým mluvčím MMR.

Předseda představenstva dražebníka Prokonzulty, a.s., ing. Jaromír Hradil byl s výsledkem dražeb i aukcí pořádaných touto společností v roce 2019 spokojen. Prokonzulta, a.s. jako největší dražebník v ČR s podílem  cca 1/3  na celkovém vydraženém majetku v roce 2019, nehodnotí loňský rok pesimisticky, ale naopak. Vidí perspektivu v dalších formách zpeněžení, jako jsou aukce či výběrová řízení.

JUDr. Miloslav Oliva za Českou asociaci dražebníků a RNDr. Jiří Bureš za Komoru dražebníků České republiky shodně interpretovali dražební statistiky za loňský rok a shodli se i na příčinách a na tom, že loňský rok byl dražební katastrofou.  Praxe si našla jiné cesty zpeněžování majetku dlužníků, a to mimo dražbu. Paradoxem je, že se zvyšuje objem prodejů licitací – v tom se všichni shodli i se zástupcem z MMR, ing. Vilémem Frčkem, DiS., tiskovým mluvčím.

Vzniká potom otázka, na co je Oddělení veřejných dražeb MMR, když perspektivou jsou prodeje licitací, tj. zpeněžení majetku aukcemi. Nakonec výhoda prodeje aukcí je, že aukce prakticky není legislativně upravena (až na spec. případy) a je možné tak tento nástroj využít i s menšími náklady oproti dražbě a vymanit se tak i z kontrol prováděných MMR v oblasti veřejných dražeb.

Stačí i uspořádat dražbu dle občanského zákoníku a tento “dražebník”  je také nepostižitelný ministerskou kontrolou. MMR zaspalo i v zákonu o realitním zprostředkování, kde vůbec není definován žádný prodej licitací – aukcí, včetně vymezení organizátora provozování aukcí atd. Před pár týdny mně jedna pracovnice MMR tvrdila, že přece dražba a aukce je totéž. Argumentovala, že v angličtině je dražba nazývána auction, tedy aukcí. Nevěděla, že aukce je v angličtině tender ….

Plné znění ankety Konkursních novin je k dispozici: KN_1-2020

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva KDČR

Katastrofa dražebního trhu v roce 2019

Loni si dražebníci připomněli dvacet let konání dražeb jako nástroje transparentního zpeněžování majetku dlužníků. Dražební zákon nabyl účinnosti dne 01.05.2000, tedy letošní rok bude i dvacáté výročí od jeho účinnosti. Výkon státního dozoru nad prováděním veřejných dražeb má Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Původní představa totiž byla, že tento zákon napomůže rozvoji hypotečního trhu, jako nástroje podpory bytové politiky. Výsledkem činnosti MMR je to, že v roce 2019 bylo dosaženo absolutního minima počtu provedených dražeb i draženého majetku a stažení jejího návrhu nového dražebního zákona z Legislativní rady vlády.

Komora dražebníků ČR (KDČR) dlouhodobě analyzuje český dražební trh.Několikrát upozorňovala minulé i současné vedení MMR na nutnost tuto problematiku řešit. Snižování počtu prováděných dražeb ukazuje, že majetek dlužníků je prodáván mimo dražbu, často pod cenou. Realitní kancelář nemůže ze své podstaty činnosti garantovat dosažení maximální tržní ceny. Tímto způsobem je poškozován jak věřitel, tak zejména dlužník, který si často stěžuje KDČR, že byl jeho majetek prodán „pod cenou“.

Za dvacet let provádění dražeb prošlo evidencí na Centrální adrese více než 57 tis. dražeb s objemem draženého majetku 180 miliard Kč.  V dobách dražební konjunktury 2001 – 2005 neklesl roční objem draženého majetku pod 10 miliard Kč. Rok 2012 s 13 miliardami Kč draženého majetku je již dnes tichou vzpomínkou na tyto skvělé dražební časy. Od té doby klesá jak objem draženého majetku, tak i počet dražeb. V loňském roce byl evidován na Centrální adrese historicky nejmenší počet dražeb (1 649) s objemem draženého majetku (cca 4,5 miliard Kč) (viz podrobně statistika dražeb)

KDČR se domnívá, že jde o důsledek (záměrné) „neschopnosti“ MMR řešit tuto problematiku, která vyhovuje realitní lobby, možnosti překupu nemovitostí či pletich na kamenných dražbách. KDČR dokonce přímo současné ministryni MMR Kláře Dostálové doporučila, aby byla vyvozena osobní odpovědnost pracovníka, který svojí činností je „hrobníkem“ dražebního trhu.

Před dvěma lety MMR předložilo Legislativní radě vlády (LRV) návrh novely dražebního zákona, který LRV odmítla. Úředníci MMR po dvou letech v prosinci 2019 předložili LRV návrh nového dražebního zákona, který museli po předběžném posouzení stáhnout z projednávání LRV. Tyto návrhy vůbec nereflektovaly připomínky ze strany odborné dražební veřejnosti.

Bez razantního přístupu vedení MMR a politické podpory nové dražební legislativě však stále budeme svědky netransparentního zpeněžování majetku dlužníků.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. předseda představenstva KDČR