Seznam členů Komory dražebníků není již dále veřejný  

Protože někteří členové KDČR měli důvodné obavy, aby nebyli ze strany Oddělní veřejných dražeb MMR (OVD MMR), které vykonává státní dozor, šikanováni za své členství v KDČR, seznam členů je již neveřejný. Seznam koncesovaných dražebníků je uveden na Centrální adrese.

Jedním z případů, dokonce “dvojitého zakleknutí”, je návrh OVD MMR na pozastavení dražební koncese společnosti BFT Management, a.s. a neudělení souhlasu k vydání dražební koncese společnosti Česká dražební kancelář, s.r.o. Konečným vlastníkem obou těchto společností je Jiří Bureš, předseda KDČR. V případě nabytí právní moci “zakleknutí” by došlo k auditované škodě ve výši několika milionů Kč. Bohužel i v tomto případě by byla “beztrestnost úředníků” státem zaručena.

Legislativní rada vlády ČR pochválila MMR za “oprášený” návrh nového dražebního zákona

MMR dne 24.10.2022 vydalo tiskovou zprávu, že “Legislativní rada vlády schválila návrh zákona o veřejných dražbách” . Tento zákon pohřbí provádění dražeb a aukcí. Zaplevelí českou legislativu. Osobně nevěřím, že se členové LRV seznámili s našimi připomínkami, které jsme na jaře letošního roku zaslali předsedovi LRV JUDr. MgA. Michalu Šalomounovi, Ph.D. Ten nám tehdy vzkázal, že vše je v kompetenci MMR. Protože v tiskové zprávě je citována Ing. Zdeňka Niklasová, vedoucí oddělení veřejných dražeb MMR, vše je v režii dražebních úředníků. Ani ministr MMR Ivan Bartoš a ani ministr pro legislativu Michal Šalomoun možná nevěděli, co schválili.

Jiří Bureš, předseda KDČR

Dražební lež ministra Bartoše

Dne 07.10.2022 vydalo MMR tiskovou zprávu „Bartoš: Zákon o veřejných dražbách konečně vstupuje do nového tisíciletí“. Jde o mediální podporu přijetí „oprášeného“ dražebního zákona. Je z roku 2017 a měl být projednán v Poslanecké sněmovně již v létě 2020. Neprošel. V minulých dnech byl tento legislativní kostlivec opět zaslán Vládě ČR. Další z bodů legislativního plánu MMR byl splněn.

Přestože Komora dražebníků ČR, z.s. několikrát oslovila ministra Bartoše a dne 12.09.2022 vydala i otevřený dopis, ministr Bartoš na tyto připomínky dražebníků vůbec nereagoval. V minulých dnech tento legislativní paskvil nového dražebního zákona byl předložen Vládě ČR k projednání. Je až tragické, že ve výše uvedené tiskové zprávě ministra Bartoše je kromě obecného klišé i mnoho lží.

Argument, že „je třeba něco přenést z dávnověku do novověku, modernizovat tvář“ by v prvé řadě seděl na MMR. Vedoucí dražebních úředníků je ve funkci již 15 let. Za tuto dobu objem i počet dražeb stále klesá. Byla zde i její snaha na konci roku 2016 zamezit přijetí elektronických dražeb. Dražebníkům se podařilo formou přílepku k občanskému soudnímu řádu je zavést do legislativy. Náš dík patří tehdejšímu náměstkovi ministra spravedlnosti Korbelovi a tehdejšímu a současnému ministru spravedlnosti Blažkovi.

Nyní ke lži (nebo je to jenom nekompetentnost?) prohlášení ministra Bartoše: „Nemohl jsem se už dívat na to, že pracujeme se zákonem, který pořádně nezná slovo elektronizace. Musíme ve všech oborech vystoupit z dávných devadesátek, které jsou v mnohých institucích stále nesmyslně přítomny, a konečně začít používat ty nejmodernější technologie. Proto přicházíme s novým návrhem zákona o veřejných dražbách, který nás zase o něco víc přenese do současnosti.”

Ministr Bartoš se patrně vůbec neseznámil s platným zákonem o veřejných dražbách a s prováděcí vyhláškou k elektronickým dražbám. Jsou zde specifikovány i technické podmínky provádění e-dražeb. Problém je však v tom, že dražební úředníci stále přehlížejí pletichy na veřejných dražbách. Ani v novém dražebním zákonu nebude stanovena povinnost provádět zpeněžování majetku dlužníků e-dražbou. To je další lež ministra Bartoše, že většina dražeb už probíhá elektronickou formou“.

Od roku 2000 s plnou spokojeností dražebníků provozuje dražební úřední desku (Centrální adresu) Česká pošta, s.p. Je zde i kompletní statistika dražeb. Dlouhodobě se podíl e-dražeb pohybuje nad úrovní jedné poloviny (2019: 51%, 2020: 53%, 2021: 63%). Malý podíl e-dražeb je dán tím, že e-dražby velkou mírou eliminují pletichy na dražbách, což je až příliš často nežádoucí.

Kamenné dražby jsou rájem pletichářů. Je třeba si uvědomit, že e-dražby by měly být základním nástrojem zpeněžování majetku dlužníků (ročně cca 30 miliard Kč). Bohužel návrh nového dražebního zákona vůbec eliminaci pletich neřeší (zavedení povinné e-dražby, předražku, vyšší požadavky na kvalifikaci dražebníka). Naopak ministr Bartoš se holedbá, jak umožní dražit téměř komukoliv. Zpatlají se přitom dražby s aukcemi.

Snad největší lží ministra Bartoše je, že systém Centrální adresy provozovaný Českou poštou, s.r.o. „již naprosto neodpovídá současným standardům“. Ano, mohl by být modernější, využívat mj. elektronické formuláře, kdyby mu v tom nebránilo MMR. Údajně vydalo pokyn České poště, s.p., aby již dále tento systém nerozvíjela.

MMR a zejména dražební úředníci potřebují přijetí nového dražebního zákona. Bude tak možné za jejich „spoluúčasti“ vybudovat nový informační systém – Centrální evidenci dražeb. Předpokládané náklady jsou „pouhých“ 10 mil. Kč. Tato investice údajně nezatíží státní rozpočet.  MMR totiž předpokládá, že si tyto prostředky obstará z pokut, které bude nově ukládat dražebníkům.

Možná je v tom ministr Bartoš nevinně. Vedoucí oddělení veřejných dražeb přežila již 12 ministrů MMR. Má velké „úřednické“ know – how. Skutečností je, že něco jiného je sólově hrát na harmoniku a něco jiného je dirigovat téměř osmi set členné ministerstvo. Zatím část tohoto orchestru hraje pohřební dražební píseň, a to ještě falešně.

Jiří Bureš, předseda KDČR

Rozhovor Zdeňky Niklasové v Konkursních novinách 8/2022

Rád čtu rozhovory. Je to takové nahlédnutí do duše, myšlenek či postojů. Proto jsem si se zájmem přečetl rozhovor s vedoucí oddělení veřejných dražeb MMR Ing. Zdeňkou Niklasovou, která poslední den svého funkčního období samostatné vedoucí podala na moji společnost návrh na pozastavení dražební činnosti. Možná cítila splnit tak svoji povinnost, kterou vyjádřila na konci svého rozhovoru: “…. stát musí sloužit lidem…”. Na vojně museli vyznamenaní vojáci zahlásit “sloužím pracujícímu lidu”. Brzo se ukáže, jak stát slouží lidem, jak poslouží nový dražební zákon, který tak vehementně prosazuje ing. Zdeňka Niklasová.

Rozhovor

Otevřený dopis dražebníků ministru Ivanu Bartošovi

     Vážený pane ministře,

po Vašem příchodu do čela MMR jsme doufali, že se konečně změní i výkon státního dozoru v oblasti dražeb. Uvěřili jsme Vašim slibům, že i jako předseda Pirátů budete prosazovat transparentnost, čestnost a boj proti korupci. Ve Vaší kompetenci je i Oddělení veřejných dražeb (OVD). Její vedení je dlouhodobě kritizováno, že nepřispívá k rozvoji dražebního trhu, transparentnímu zpeněžování majetku, a to zejména dlužníků. Počet a objem dražeb klesá, stále více majetku dlužníků (cca 30 miliard Kč ročně) je zpeněžováno netransparentně mimo dražbu či aukci pod cenou.

     Vážený pane ministře,

     Komora dražebníků ČR Vám zaslala podnět ke kontrole činnosti OVD a žádost, aby byl stažen návrh nového zákona o veřejných dražbách. MMR ho má předložit Vládě ČR v těchto dnech. Jedná se o legislativní paskvil z roku 2017, který nebyl s širokou dražební obcí vůbec projednán. Jeho největším nedostatkem je, že ztotožňuje dražby s aukcemi. Jestliže dražba vždy byla nabytí práva příklepem, potom aukce je nabytí práva uzavřením smlouvy.  Přijetí nového zákona by způsobilo legislativní chaos, nejistotu pro účastníky dražeb, poškodilo by aukční síně a organizátory realitních aukcí. Nový dražební zákon by umožňoval dražebním úředníkům ukládat až miliónové pokuty, se kterými MMR počítá jako s příjmem pro provozování nového systému centrální evidence dražeb. To by vedlo k motivaci vybrat maximum dražebních pokut a k vytvoření korupčního prostředí. MMR totiž počítá s vybudováním nového informačního systému – Centrální evidence dražeb za cca 10 mil. Kč. Přitom obdobný systém provozuje Česká pošta, s.p. již od roku 2000 k plné spokojenosti dražebníků.

     Vážený pane ministře,

     o výše uvedených skutečnostech jsem se snažil Vás dvakrát informovat dopisem do vlastních rukou. Předpokládám, že k Vám ani nedorazily, že neprošly kohortou úředníků. Výsledkem dlouhodobé kritiky vedení OVD a návrhu nového zákona o veřejných dražbách je zakleknutí na mě jako dražebníka i na další kritiky OVD. Od roku 2000 bojuji za transparentní provádění dražeb. V roce 2016 se nám podařilo i přes odpor ředitelky OVD prosadit elektronické dražby formou „přílepku“ k novele občanského soudního řádu. Budeme i nadále prosazovat, aby se elektronické veřejné dražby a aukce staly transparentním způsobem prodeje a zpeněžování majetku dlužníků. Budeme bojovat proti korupční zlovůli dražebních úředníků, kteří by rádi pokutovali dražebníky a „smočili si zobáček“ při budování nového zbytečného IT systému veřejných dražeb.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva KDČR

Sazebník pokut pro dražebníky

Léto je pro mě skutečné horké. Řeším zakleknutí MMR a možná bude i následovat další. Není tedy divu, že až se zpožděním jsem zaregistroval zprávu v médiích, že ministr dopravy Martin Kupka předloží vládě ČR na podzim nový sazebník pokut pro řidiče (viz Novinky.cz ze dne 18.07.2022). Měl by platit od ledna 2024. MMR má již dávno sazebník pokut pro dražebníky připraven.  Hodlá ho jako součást nového zákona o veřejných dražbách v září předložit Vládě ČR. Měl by také platit od ledna 2024.

MMR připravilo sazebník pokut, které bude MMR vybírat od dražebníků. V návrhu nového zákona o veřejných dražbách (NZVD) jsou přestupky a výše pokut uvedeny § 58 NZVD, jak následuje:

Pokuta do 250 000 Kč:

Dražebník se dopustí přestupku tím, že dle NZVD:

– neuvede v dražební vyhlášce povinné údaje,

– dodatečně změní dražební vyhlášku,

– nepředá do centrální evidence záznam o průběhu elektronické dražby,

– nezašle protokol o uspokojení pohledávek povinným osobám.

Pokuta do 500 000 Kč:

Dražebník se dopustí přestupku tím, že dle NZVD:

– nezajistí uveřejnění dražební vyhlášky,

– nepředá stejnopis potvrzení o uzavření kupní smlouvy příklepem s povinnými náležitostmi,

– neuvede v dražební vyhlášce nucené dražby povinné údaje,

– dodatečně změní dražební vyhlášku nucené dražby,

– nepředá do centrální evidence záznam o průběhu elektronické nucené dražby,

– neuveřejní dražební vyhlášku nucené dražby,

– nezašle dražební vyhlášku nucené dražby dotčeným osobám nebo orgánům,

– nesloží částky odpovídající výši uspokojených pohledávek do soudní úschovy.

Pokuta do 1 000 000 Kč:

Dražebník se dopustí přestupku tím, že dle NZVD:

– není pojištěn nebo nemá ujednanou výši limitu pojistného plnění,

– provede veřejnou dražbu nebo nucenou dražbu v rozporu s platnou legislativou,

– nezajistí uveřejnění dražební vyhlášky nucené dražby,

– nerozvrhne pohledávky.

Konečně dražební úředníci budou mít moc pokutovat dražebníky, což s sebou mj. nese velké riziko korupce. Třeba když úředník „přimhouří očičko … „.

Pikantní je, že v důvodové zprávě k NZVD je v této souvislosti uvedeno na str. 5 : „Návrh zákona bude koncipován tak, aby bylo možné za porušení podstatných zákonem stanovených povinností udělit sankci v podobě peněžité pokuty. Příjem z těchto pokut je uvažován ve výši 1 mil. Kč ročně.“

Mimochodem výše uvedený příjem je fakticky uvažován jako „příspěvek“ na vybudování a provoz nového informačního systému e-dražeb, které hodlá MMR pořídit za cca 8 mil. Kč s ročními výdaji na provoz cca 500 tis. Kč (viz tamtéž). Motivace dražebních úředníků bude zřejmá: Vybrat co nejvíc pokut od dražebníků. Obávám se však, aby bylo vůbec od koho tyto pokuty vybírat.

Jiří Bureš

Mlha nad Centrální evidencí dražeb zhoustla

Oprášený návrh nového zákona o veřejných dražbách, které hodlá MMR předložit Vládě ČR po prázdninách v září předpokládá, že s účinností tohoto zákona dne 01.01.2024 bude i nahrazena Centrální adresa, úřední deska veřejných dražeb, kterou od roku 2000 provozuje Česká pošta, s.p. Tento zákon předpokládá vybudování nového informačního systému tzv. Centrální evidence dražeb, jehož provozovatelem bude MMR. V této souvislosti se Komora dražebníků ČR obrátila na MMR s dotazy, které se týkají přípravy a zajištění provozu tohoto systému v případě, že by byl přijat tento nový zákon o veřejných dražbách. Odpovědi úředníků MMR přikládáme ZDE.

Jak se kontrolují dražby, aneb když úředník zaklekne na dražebníka

Stále je úředník “lesapán”, zvláště pak, když může udělovat licence, koncese, kontrolovat či dávat razítko. My kontrolovaní se musíme bránit viz Konkursní noviny 6/2022. Text článku je k dispozici ZDE.

P.S. Vzpomněl jsem si na povídku Bohumila Hrabala “Prokopnutý buben”, kde se uvádí: “Jediný člověk, s kterým jsem kamarádil, byl můj švára, kterej dával razítka na pasy do ciziny a se kterým jsme často chodívali do restaurací, když jsme měli volno, a bavili jsme se tím, že já jsem dělal zasedací pořádek v tý restauraci, říkal jsem švárovi, kdo do tý restaurace patří a koho bych vyhodil, koho kam posadil a koho bych vyvedl, když už měl dost, anebo kdo se napil a přiopil jinde, ale do týhle restaurace se šel dorazit nebo dělat incidenty. A můj švára, ten zase jen seděl a díval se na přicházející hosty a říkal mi tiše: „Tomu bych dal razítko na pas do ciziny a tomu bych nedal…“ Švára, ten třídil občany na ty, který by do ciziny pustil a který by do ciziny nepustil.” 

MMR na dražebníka nezakleklo?

Dne 17.04.2022 jsem se obrátil jako předseda správní rady dražebníka BFT Management, a.s. i jako předseda představenstva Komory dražebníků ČR na Ivana Bartoše, ministra pro místní rozvoj, ve věci „zakleknutí úředníků na dražebníka“. Dne 30.05.2022 přišla z MMR odpověď, že “MMR na dražebníka nezakleklo”. Přikládám oba dokumenty, aby čtenář sám posoudil, zdali bylo či nebylo “zakleknuto” a co se na Oddělení veřejných dražeb MMR za pirátů změnilo.

Text dopisu Ivanu Bartošovi, ministru MMR

Text odpovědi MMR

Jiří Bureš.

MMR “opráší” návrh zákona o veřejných dražbách

MMR v červnu 2020 MMR předložilo Poslanecké sněmovně návrh nového zákona o veřejných dražbách (Tisk 913), kde je dražba vymezena jako zvláštní způsob uzavření smlouvy. Dražebníci by v dražbách uzavírali smlouvy, jak se to děje na aukcích. Z aukčních síní by se staly dražebníci. Domníval jsem se, že tento návrh definitivně spadl pod stůl. Z odpovědí na dotazy naší KDČR vyplynulo, že dražební úředníci jenom “opráší” zákon, který vznikl již v roce 2017 a předloží ho Vládě ČR viz ODPOVĚĎ