Návrh na vymezení dražby a aukce v novele občanského zákoníku a zákona o veřejných dražbách

V časopisu Blesk byl uveřejněn rozhovor s generální ředitelkou ÚZSVM, jak byl tento Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšný při vydražení majetku v roce 2021. Opět mě pozdvihlo “patlání” dražeb a aukcí. Možná skutečně se ÚZSVM podařilo zpeněžit “několik cenných skvostů”, ale určitě ne dražbou, jak lze doložit. ÚZSVM totiž v roce 2021 vyhlásil pouze 7 dražeb a vydražil majetek za pouhých 76 mil. Kč.

Již v roce 2011 jsem při přípravě nového občanského zákoníku (ObčZ) upozorňoval, že návrh vymezení dražby zde odpovídá pojmu aukce, jako zvláštní způsob uzavření smlouvy. Byl jsem odbyt argumentem, že aukce je moderní výraz pro dražbu. Nakonec dražba je v ObčZ definována v § 1771, jako zvláštní způsob uzavření smlouvy (tj. převod vlastnického či jiného práva), což je v rozporu s platným zákonem o veřejných dražbách, kde je dražba vymezena jako přechod vlastnického či jiného práva.

Dražba vždy byla a doufám i bude “prodej udělením příklepu”, jak je i dražba (auction) definována v zahraniční legislativě. Oproti aukce (tender) je forma uzavření smlouvy nejvýhodnější nabídce. Proto také oproti dražbě se v aukci i nakupuje – viz aukce vymezená v zákonu o veřejných zakázkách.

Oddělení veřejných dražeb MMR, jako gestor zákona o veřejných dražbách, řešilo mnoho let, co s tím? V dražbě je přechod nebo převod? Nakonec vymyslel bizardní hybrid – nový zákon o veřejných dražbách: v souladu s ust. § 1771 ObčZ se “vymyslelo”, že v dražbě se uzavírá kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě. Naštěstí tento legislativní paskvil předložený v létě 2020 do Poslanecké sněmovny se neprojednal a “spadl pod stůl”. Úředník však má “sto životů” a není pro něho snazší, než tento paskvil předložit nové vládě znovu.

V současné době se nám tady rozmohl takový “mimodražební” nešvar (slovy klasika). Stále více se zpeněžuje majetek dlužníků v insolvencích aukcí. Nejsou totiž upraveny, tudíž mohou být “rájem pro lidovou tvořivost”. V této souvislosti je zajímavý i rozhovor s vedoucím Oddělní realitní činnosti MMR Ing. Bc. Pavlem Rakoušem v Konkurzních novinách 9/2021.

Avšak abychom byli konstruktivní. KDČR navrhuje tyto úpravy v platné legislativě:

Oddíl 6

Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy a nabytí práva

§ 1771

Dražba

(1) Při dražbě je smlouva uzavřena nabude právo  příklepem osoba, která za stanovených podmínek učinila na dražbě nejvyšší nabídku.

(2) Již učiněné podání nabídka se zruší, pokud je učiněno na dražbě podána další platné podání nabídka, nebo pokud se dražba ukončí jinak než příklepem.

§ 1771a

Aukce

(1) V aukci je smlouva uzavřena příklepem, a to za podmínek stanovených v aukci.

(2) Již učiněné podání se zruší, pokud je učiněno na aukci platné podání, které za podmínek stanovených v aukci je výhodnější, nebo pokud se aukce ukončí jinak než příklepem.

ZVD

a) veřejnou dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod  nabytí vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž osoba na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, nabude přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání (dále jen „dražba“).

Jiří Bureš, předseda představenstva KDČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *