Ještě k dražební novele

Budou tomu již skoro tři roky, kdy byla naše Komora oslovena náměstkem MMR se žádostí o nominaci do pracovní skupiny – veřejné dražby (PSVD). Protože jsem již od roku 2000 pamětníkem celé řady podobných komisí či pracovních skupin, byl jsem velmi skeptický k výsledkům PSVD. Na druhou stranu jsme nechtěli stát opodál. Proto Komora do PSVD nominovala jednatele a spolumajitele dražebníka Dražbyprost, s.r.o., Kamila Stupku a já jsem se stal náhradníkem. Kamil Stupka poctivě na jednání PSVD dojížděl, dokonce až z Ústí nad Labem. Už jenom statut PSVD byl podivný. Neveřejné jednání, v případě informování dražební veřejnosti hrozilo viníkovi vyloučení z PSVD. Členové PSVD byli pečlivě vybráni, aby podpořili předsedkyni PSVD – ing. Zdeňku Niklasovou, která je již téměř deset let ředitelkou Odboru veřejných dražeb MMR. Nakonec i optimista Kamil Stupka se přesvědčil, že nemá význam se účastnit jednání PSVD. Návrh naší Komory nikdo neakceptoval, přítomní dražební diletanti (byli tam i zástupci jedné ze spřátelených společností ředitelky, kteří neměli ani dražební licenci) se nakonec sešikovali spolu se zástupci realitních kanceláří, aby vytvořili třech letech činnosti PSVD návrh novely, který byl Legislativní radu vlády ČR (LRV) zamítnut.

Komora na základě dotazu LRV obdržela podrobná stanoviska – zpravodajské zprávy předních českých legislativních expertů: Prof. Dr. JUDr. Karla Eliáše, autora občanského zákoníku a Mgr. Františka Korbela, Ph. D., bývalého náměstka ministra spravedlnosti. Základním důvodem odmítnutí návrhu novely LRV, na kterém se oba zpravodajové shodli, je, že  „ač předkladatel zdůrazňuje úpravu  navrhovaných  ustanovení  v návaznosti  na  občanský  zákoník,  různá  ustanovení novelizovaného zákona zůstávají nedotčena a zakládají „neodůvodněné a co do důsledků pro aplikační praxi nevhodné a nejasné odchylky od občanského zákoníku“ ignorující jeho subsidiaritu a zakládající stav „zcela nevhodný“. „

Prof. JUDr. Karel Eliáš uvádí i následující: „Občanský zákoník nabyl platnosti 22. 3. 2012. Od té doby byl zákon o veřejných dražbách novelizován sedmkrát (z toho čtyřikrát po nabytí účinnosti o.z.). Žádná z těchto novel nevzala existenci občanského zákoníku na vědomí, ačkoli při projednávání návrhu těch novel, které byly předloženy Legislativní radě vlády k posouzení, to bylo předkladateli připomínáno.“

Mgr. František Korbel, Ph.D. se vyjadřuje zcela pregnantně: Návrh zákona je předkládán se zásadním rozporem s Ministerstvem spravedlnosti, které namítá, že § 1771 občanského zákoníku upravuje uzavření smlouvy při dražbě jinak, než jak je tomu v návrhu, čímž se   neodůvodněně zakládají nevhodné odchylky od úpravy v občanském zákoníku.“

Obě výše uvedená stanoviska naše Komora prosazuje již od roku 2013, kdy i zásluhou Mgr. František Korbel, Ph.D. se podařilo zvést institut elektronických dražeb do našeho dražebního zákona.

Jak jsem již psal před mnoha lety. Dokud zde nebude politická vůle něco s dražbami zásadně provést, odstranit diskrepanci zejména s občanským zákoníkem, sjednotit dražební proces (je rozmělněn v mnoha právních předpisech), stále nebudou dražby transparentním zpeněžením majetku, což negativně dopadá jak na dlužníky, tak i na věřitele. Nutným předpokladem jsou i personální změny ve vedení Odboru veřejných dražeb a realitní činnosti, který je od poloviny února letošního roku rozčleněn na Oddělení veřejných dražeb a Oddělení realitní činnosti.

Jiří Bureš, předseda KDČR