Čas adventní, čas auditní

Čas adventní má zvláštní kouzlo. Je to období rozjímání, těšení se na Vánoce, časem zvláštního duchovna. Odpočítávání adventních nedělí hořícími svíčkami rok co rok nám ukazuje, že je vše rychlejší, rok kratší. Je to však i období, kdy se firmy připravují na účetní závěrku. Když jsem hovořil telefonicky s RNDr. Jiřím Burešem, Ph.D., předsedou Komory dražebníků ČR (KDČR), řekl mně, že pro něho je čas adventní i jakýmsi časem auditním. Dokonce mně sdělil, že už v tomto čase je ve spojení se svým auditorem – společností AUDIT DANĚ CZ, s.r.o., konkrétně s Ing. Janou Moučkovou, auditorkou a partnerkou této společnosti. Protože redakci časopisu Konkurs a vyrovnání připadalo toto téma zajímavé, položili jsme oběma několik otázek:

Není čas adventní příliš brzký na přípravu auditu? 

Jiří Bureš: Ti z nás, kteří mají to „štěstí“ a musí i auditovat, je čas adventní skutečně i začátkem času auditního. Není totiž dobré vše nechávat až na počátek příštího roku, či dokonce na jeho červen. Tak jako je lepší zajít k lékaři a zubaři včas, když je člověk relativně zdráv a nic ho nebolí, tak se i dívám na čas auditní. Proto již nyní jsem kontaktoval za KDČR auditorku Ing. Janu Moučkovou, partnerku společnosti AUDIT DANĚ CZ, s.r.o., abychom pomalu začali „auditně rozjímat“.

Jana Moučková: Každá firma by si měla být vědoma důležitosti a své odpovědnosti za řádné vedení účetnictví. Nejlepší variantou je pravidelná průběžná kontrola účetnictví, aby poté nebyla nepříjemně překvapena negativními zjištěními při zpracování účetní závěrky a podkladů pro daně. Zvláště pak dražebník, který je vlastně správcem přijatých a vrácených dražebních jistot a vypořádání dražeb, musí mít své účetnictví k dispozici „on line“. Právě jemu může auditor poskytnout určitý návod k tomu, aby dražebník znal svoji okamžitou likviditu, která by měla být v každém případě vždy stoprocentní.

Jaké máte zkušenosti se vztahem klient – auditor?

Jana Moučková: Auditoři mají poměrně složitou pozici, neboť na ně mnoho podnikatelů nahlíží jako na někoho, kdo přijde do jejich společnosti, kterou svým nesmírným úsilím a pílí vybudovali, a bude jim ukazovat, co všechno neudělali správně. Ještě předtím než poprvé auditor zaklepe na jejich dveře, jsou vystrašení z toho, jak tato kontrola dopadne. Auditor však není represivním orgánem. Jeho cílem není přijít do Vaší firmy se záludným záměrem najít všechny chyby, aby je mohl, pro laika takřka nesrozumitelným jazykem, sepsat do zprávy a s pocitem zadostiučinění Vám ji předat. Auditoři jsou zde zejména od toho, aby Vás jakožto management společnosti informovali o skutečnostech vyplývajících z jednotlivých finančních ukazatelů, upozornili je na významné nedostatky v účetnictví a podali jim pomocnou ruku v jejich nápravě tak, aby vše bylo v souladu s právními předpisy. Za společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. mohu říct, že pro náš vztah je klíčová vzájemná důvěra a upřímná ochota plně se tomuto vztahu otevřít.

Jiří Bureš: Souhlasím, že se často na auditora dívají účetní jednotky jako na jakéhosi kontrolora, inkvizitora, který přijde do firmy, aby jí obrátil vzhůru nohama. Domnívají se, že jeho snahou je najít co nejvíce nedostatků, nesrovnalostí. Opak je však pravdou. Osobně jsem si vyzkoušel, že auditor může být i partnerem a poradcem, aby jeho klient měl skutečně v perfektním stavu účetnictví a daně a mohl tak směle projít jakoukoliv „technickou kontrolou“. Dražebník je také i častým terčem různých stěžovatelů, žalob či trestních podání. Protože ze spolupráce se společností AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. jsem měl ty nejlepší zkušenosti, doporučuji tohoto auditora i ostatním členům KDČR.

Jak se dívají Vaši klienti na povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem?

Jana Moučková: Během své bohaté auditorské praxe jsem měla možnost spolupracovat s mnoha klienty, kteří za mnou přišli s tím, že právě jejich firma audit rozhodně nepotřebuje, neboť je zcela funkční a její účetnictví i vše ostatní je v naprostém pořádku, ale bohužel jim zákon ukládá, že jejich účetní závěrka musí být ověřená. V průběhu auditu pak byli velice překvapeni tím, že účetnictví není vedeno řádně, daně nejsou hrazeny včas a někdy dokonce, že zaměstnanci „tunelují“ jejich majetek. Zejména tito klienti poté ocení důležitost auditu a jeho přínos pro legální fungování firmy. Naši věrní zákazníci zase oceňují poskytování poradenství a jistotu, kterou jim audit přináší v nestabilním moři účetních a daňových zákonů.

Jiří Bureš: Naše společnost BFT Management, a.s. musela mít povinně účetní závěrku auditovanou, protože poslanecká novela zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb., novela účinná od 1.1.2013) zavedla možnost provádění elektronických dražeb. Avšak tyto e-dražby mohli provádět pouze dražebníci, kteří splňovali kritéria pro koncesi na provádění nedobrovolných dražeb. Z tohoto důvodu musel dražebník BFT Management, a.s. nejenom navýšit základní kapitál, ale od roku 2013 musí mít i povinně auditovanou účetní závěrku. Paradoxem bylo, že tato „auditní povinnost“ byla na návrh Ministerstva pro místní rozvoj (ano toto ministerstvo vykonává státní dozor nad českým dražebnictvím, ale i třeba nad pohřebnictvím) zrušena k 1.1.2014. Protože však BFT Management, a.s. současně získala licenci i na provádění nedobrovolný ch dražeb, povinnost auditu jí zůstala.

Není audit jenom jakousi formální zprávou?

Jana Moučková: To rozhodně není. Auditorská zpráva přináší svému pozornému čtenáři mnoho více či méně důležitých informací. Každý investor, zákazník či dodavatel by přeci měl o svém obchodním partnerovi získat co nejvíce informací, aby měl jistotu, že jeho prostředky byly rozumně vloženy. Dokonce i pro konkurenta je užitečné seznámit se s fakty o svém „soupeři“, aby dokázal s větší určitostí předpovědět své reálné šance na trhu. Mnoho podnikatelů však auditorskou zprávu bohužel považuje za formální záležitost a nevědomky se tak mohou dostat do existenčních problémů.

Jiří Bureš: Na tuto otázku odpovím dvěma osobními zkušenostmi. V prosinci 2013 byl vyhlášen konkurs nad jedním z největších dražebníků v ČR, nad společností Clanroy, a.s.  Tato společnost dražila mj. i majetek Českých drah, a.s., Českých lesů, s.p.. Suverénně vyhrávala tendry na dražebníka. Podíval jsem se do jejích auditních zpráv uveřejněných v Obchodním rejstříku. Výrok auditora je sice za rok 2012 BEZ VÝHRAD, ale přece jenom auditor sděluje významnou skutečnost: Společnost Clanroy, a.s. vykazuje za rok 2012 záporný vlastní kapitál ve výši – 21 mil. Kč. Není tedy divu., že tento dražebník zkrachoval. Možná, kdyby se na auditní zprávu podívali manažeři Českých drah, a.s. či Českých lesů, s.p. , kteří zpeněžovali prostřednictvím tohoto dražebníka své majetky, nemuseli by nyní tyto stamilióny oželet. V září proběhla dražba století bývalého pražského kláštera na nám. Republiky v Praze. Dražebníkem, který organizoval dražbu s vydraženou cenou na úrovni vyvolávací ceny 790 mil. Kč, při účasti tří dražitelů, byla společnost RAK CZ, a.s. Vyhrála tendr na dražebníka, který byl vyhlášen Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Podíval jsem se na jejich zprávu auditora za roku 2013. Vše bylo opět OK, až na to, že vlastní kapitál byl -1,8 mil. Kč. Za rok 2014 tato společnost se ještě „účetně neodhalila“. V Obchodním rejstříku zatím (16.11.2015) není uveřejněna ani účetní závěrka za rok 2014. Když na tyto skutečnosti poukazovala KDČR v dopisu přímo zaslanému ministru financí Andreji Babišovi, odpověď z tohoto ministerstva byla, že vše je věcí ÚZSVM.

Přispějí změny v oblasti účetnictví a auditu k tomu, aby audit byl „certifikátem finanční bonity“, a to nejenom dražebníka?

Jana Moučková: Jak už jsem se dříve zmínila, mnoho firem svojí nedůsledností a domnělou nedůvěrou k auditorským zprávám a auditům vůbec, zcela jistě nezáměrně, si přivodí nepříjemné komplikace s někdy i závažnými dopady v mnoha oblastech své činnosti. Za společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. si dovoluji tvrdit, že již v současné době je každý audit určitým certifikátem správně vykázané finanční bonity a jistoty, a to nejen v oblasti účetních závěrek obchodních společností, ale i auditovaných dražebníků.

Jiří Bureš: Bohužel na tuto otázku nejsem schopen odborně odpovědět. Plně spoléhám na společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o., že naší společnosti BFT Management, a.s. i dalším dražebníkům pomůže i v novém účetně – auditním prostředí. KDČR se snaží k tomu přispět i novelou zákona o veřejných dražbách, který by např. explicitně požadoval vést skládané dražební jistoty a úhrady cen dosažených vydražením na zvláštním účtu dražebníka, přičemž tyto prostředky by nebyly součástí majetku dražebníka.

 Redakce Novin pro konkurs a vyrovnání