Exekutoři nesmí dražit pro insolvenční správce

     Usnesení Vrchního soudu v Olomouci,  č.j. KSBR 29 INS 33609/2013, č.j. 3 VSOL 1227/2015-B-192, potvrdilo stanovisko KS v Brně o nepřípustnosti zpeněžování majetku dlužníků v insolvencích exekutory.  Vrchní soud dokonce považuje tento postup (i v případě, že jde o pokyn zajištěného věřitele) za závažné porušení povinnosti IS (viz str. 14, druhý odstavec Usnesení):

Vrchni_soud

„… odvolací soud uvádí, že se ztotožňuje se soudem prvního stupně v závěru, že takový způsob zpeněžení insolvenční zákon nepřipouští. Úprava obsažená v ustanovení § 286 IZ je taxativní a jednotlivé způsoby zpeněžení jsou dále upraveny v ustanoveních §§ 287 až 289 IZ. Odvolací soud nemá pochybnost o tom, že termín „veřejná dražba podle zvláštního právního předpisu“, uvedený v ustanovení § 286 odst. 1, písm. a) IZ, a dále v ustanovení § 287 IZ, je třeba vykládat jako dražba ve smyslu § 2 písm. a/ zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Pojem „veřejná dražba“ je použit jen v názvu tohoto zákona, zatímco  úprava dražby dle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, podle něhož postupuje soudní exekutor v případě dražby movité či nemovité věci (§ 69, § 76 odst. 2,  exekučního  řádu)  přídavné  jméno  „veřejná“  ve  vztahu  k podstatnému  jménu „dražba“ nepoužívá (srov. ust. § 328b a násl., § 336b a násl. o.s.ř.). V ustanovení §  288  IZ  je  upraven  postup  zpeněžení  majetku  podstaty  podle  ustanovení občanského soudního řádu, v němž je výslovně upravena jen příslušnost okresního soudu. Z uvedeného vyplývá, že zákonodárce nepředpokládal, že majetek podstaty bude prováděn dražbou, kterou postupem dle úpravy občanského soudního řádu bude provádět také soudní exekutor (§ 76 odst. 2 exekučního řádu). S argumentací zproštěného správce, že zvolený způsob zpeněžení je podřaditelný pod úpravu ustanovení § 286 odst. 1, písm. c) a § 289 IZ, odvolací soud nesouhlasí. Jazykový výklad uvedených ustanovení je jednoznačný v tom směru, že do kategorie prodeje „mimo dražbu“ nelze zahrnout zpeněžení žádnou „dražbou“, tudíž ani takovou, kterou nelze podřadit pod úpravu ustanovení § 286 odst. 1, písm. a) a b) IZ. V tomto smyslu odvolací soud souhlasí se závěry státního zastupitelství v jeho vyjádření k odvolání. Dalším důvodem, pro který dražbu dle § 76 odst. 2 exekučního řádu nelze zahrnout do   kategorie   zpeněžení   majetkové   podstaty   mimo   dražbu,   je   skutečnost, že  v takovém  případě  by  byla  vyloučena  obrana  proti  zpeněžení,  upravená  v ustanovení § 289 odst. 3 IZ, neboť ke zpeněžení dochází příklepem při splnění podmínek dle ustanovení § 336l o.s.ř., a nikoli smlouvou.  Odvolací soud proto uzavírá, že zpeněžení majetkové podstaty dražbou provedenou prostřednictvím soudního exekutora postupem dle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů insolvenční zákon nepřipouští. Tím, že zproštěný správce neodmítl pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení nemovitostí dražbou dle § 76 odst. 2 exekučního řádu, závažně porušil povinnost postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí (§ 36 odst. 1 IZ). V tomto postupu spatřuje odvolací soud shodně se soudem prvního stupně důvod pro postup dle ustanovení § 32 odst. 1 IZ, a to bez slyšení zproštěného insolvenčního správce.“

      Přikládám i odkaz na zajímavý článek JUDr. Jaroslava Brože MJur:

http://tablet.epravo.cz/4-2016/28_tema-vydani-mohou-insolvencni-spravci-zpenezovat-dle-ust-76-odst-2-exekucniho-radu-kladivkem-exekutorovym

Osobně bych dále doporučil, aby z důvodu pletich, které bohužel stále na kamenných dražbách existují, byly využívány elektronické dražby konané dle ZVD. Komora dražebníků ČR je gestorem portálu www.prodej-drazbou.cz. Dalším způsobem transparentního zpeněžování majetku dlužníků je elektronická aukce, kterou začínají stále více prosazovat někteří velcí zajištění věřitelé (ZV). Jde o způsob prodeje mimo dražbu nejvyšší nabídce, kde prodej musí být předem odsouhlasen ZV – viz např. portál www.prodej-aukci.cz.

Usneseni_VS

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda představenstva KDČR