Ministerstvo financí neodpovídá za výběr dražebníka pro ÚZSVM

Komora dražebníků obdržela dne 25.9.2015 odpověď MF ČR na podnět týkající se netransparentního výběru dražebníka pro zpeněžování státního majetku Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).  Odpověď lze shrnout tak, že MF ČR neodpovídá za činnost ÚZSVM, protože „je primárně věcí ÚZSVM, aby posoudil konkrétní okolnosti případu a zvolil adekvátní způsob naložení s majetkem státu“.  V této odpovědi se i konstatuje, že „na Vaše podání bylo vždy ze strany ÚZSVM reagováno“.  Bohužel tyto odpovědi spíše vzbudily oprávněné pochybnosti o transparentním zadání veřejné zakázky na výběr dražebníka pro ÚZSVM (viz „Svobodný přístup k informacím aneb čím více se ptáš, tím méně se toho dovíš“).  Stále zde není jasná odpověď na roli ředitelky Odboru veřejných dražeb MMR při přípravě této VZ, výběru oslovených dražebníků a konstrukce kritérií ekonomické výhodnosti této VZ.  KDČR pevně doufá, že pravdivé odpovědi na výše uvedené otázky naleznou až orgány činné v trestním řízení.

MF_k_vyberu_drazebnika_ pro_UZSVM

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda KDČR