Analýza elektronických dražebních systémů

Dne 24.1.2014 vyšla ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, která upravuje podmínky postupu při provádění elektronických dražeb dle § 16, odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, v platném znění. Dražebník, který zahájil provoz elektronického dražebního systému (EDS) přede dnem nabytí účinnosti této Vyhlášky, může elektronické dražby (e-dražby) vyhlášené nejpozději do 30. dubna 2014 dokončit podle dosavadních právních předpisů.

Jinými slovy, od 1. 5. 2014 musí všechny EDS, na kterých budou vyhlášeny e-dražby po 1. 5. 2014, splňovat podmínky této Vyhlášky, včetně uveřejňování informací o dražbách dle § 4 a průběhu dražby dle § 5.

V detail dražby (viz § 4 Vyhlášky) musí být uveřejněny v EDS informace v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou, dále znalecký posudek předmětu dražby a v případě, kdy došlo k upuštění od dražby, také oznámení o upuštění od dražby. Na detailu dražby se zároveň zobrazuje doba zbývající do zahájení elektronické dražby a aktuální čas. Po zahájení e-dražby se na detailu dražby zobrazuje historie učiněných podání včetně označení dražitel prostřednictvím jejich identifikátoru (jednoznačné a náhodně přidělené dražební číslo), výše dosažené ceny a zbývající doba, během které lze činit podání.

Vyhláška v § 5 stanoví i průběh e-dražby. Je zahájena prohlášením o zahájení dražby, které se zobrazí v EDS. Při činění podání musí být účastník dražby (dražitel) před odesláním svého podání dotázán EDS, zda chce skutečně učinit podání v takové výši, která je zobrazena v EDS nebo kterou dražitel zadal do odpovídajícího pole v EDS. Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující výzvy a prohlášení:

- v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“,

- v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“,

- v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“.

- v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno.

Na centrální adrese (www.centralniadresa.cz) je od 1. 1. 2014 do 17.3.2014 celkem uveřejněno 179 e-dražeb:

Dražebník Počet e-dražeb 1.1.2014 – 17.3.20104 Elektronický dražební systém(EDS) Splňuje legislativu ANO/NE
EURODRAŽBY.CZ a.s. 66 www.eurodrazby.cz NE
Dražby.net s.r.o. 32 www.okdrazby.cz NE
Královská dražební a.s. 18 www.prodej-drazbou.cz ANO
BFT Management, a.s. 14 www.prodej-drazbou.cz ANO
Dražbyprost s.r.o. 13 www.prodej-drazbou.cz ANO
DRS IMMO a.s. 11 www.realdrazby.cz
www.okdrazby.cz
NE
REXIM REALITY s.r.o. 8 www.portalaukci.cz NE
Veritus SE 4 www.realdrazby.cz NE
PROKONZULTA, a.s. 3 www.online-drazby.cz NE
Amidea, a.s. 2 www.prodej-drazbou.cz ANO
IMEX REALITY s.r.o. 2 www.realdrazby.cz NE
Radek Zahradník 2 www.drazebnisin.cz NE
GAVLAS, spol. s r. o. 1 www.elektronickedrazby.cz NE
MARK CONSULTING s.r.o. 1 http://online.drazbyonline.cz NE
Milan Pojar – PM Licht 1 www.okdrazby.cz NE
Středočeský investiční koncern, a.s. 1 www.portalaukci.cz NE

Všechny uvedené systémy byly analyzovány dle dostupných zde uveřejněných informací s otázkou, zdali splňují aspoň základní podmínky stanovené ve výše prezentovaných § 4 a § 5 Vyhlášky.  Bohužel zatím všechny EDS, s výjimkou portálu Prodej-drazbou.cz, podmínky Vyhláškynesplňují.

Obdobnou analýzu provede Komora dražebníků ČR na počátku května 2014, kdy již všechny EDS musí splňovat všechny podmínky Vyhlášky.

 Ondřej Pulchart, ředitel KDČR