Dražebníci zahájili jednání s MMR k novele zákona o provádění veřejných dražeb

Dne 11. 3. 2014 došlo k setkání dražebníků s novým vedením MMR, které má ve své gesci veřejné dražby. Za MMR se jednání zúčastnil Ing. Jiří Houdek,  nový náměstek ministryně MMR,  se svým poradcem Mgr. Pavlem Hermanem. Za Odbor veřejných dražeb, který provádí výkon státního dozoru v oblasti veřejných dražeb, se zúčastnili Ing. Petr Uhlíř, Dis. a Mgr. Jan Kadlec.  Za Komoru dražebníků ČR byl přítomen její předseda RNDr. Jiří Bureš, Ph.D. a za Českou asociaci dražebníků její místopředseda Ing. Radim Hasman. Jednání se dále zúčastnil Kamil Stupka, ředitel dražební společnosti Dražbyprost, s.r.o.

Náměstek Jiří Houdek projevil zájem o zcela konkrétní problémy dražební praxe, které plynou dle názoru dražebníků z  řady „dysfunkcí“  zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.).  Dražebníci argumentovali potřebu urychleného přijetí novely tohoto zákona mj. i na základě statistiky, která ukazuje dlouhodobý trend snižování objemů vydraženého majetku, ale i na potřebu maximálního oddlužení roustoucího počtu dlužníků a uspokojení věřitelů transparetním způsobem – veřejnou dražbou.  V praxi dochází i k odklonu využívání dražeb ve prospěch jiných způsobů zpeněžování majetků dlužníků, což otvírá prostor pro pletichy. Řešení vidí dražebníci v novele zákona o veřejných dražbách i ve vzabě na další legislativu:

 1. Odstranění nekompatibility zákona o veřejných dražbách a občanského zákoníku

1.1.  Vymezení dražby.

1.2. Výkon práva zástavního věřitele dát na roveň dražebního věřitele.

1.3. Oddělení vlastnických dražeb od dražeb konaných na návrh subjektů, které mají právo zcizit předmět dražby dle zvláštního zákona (insol. správci, notáři aj.) – dražby nedobrovolné.

1.4. Stanovení tarifní odměny pro nedobrovolné dražby a v případě upuštění od dražby.

1.5. Smluvní volnost – možnost vybírat odměnu dražebníka i od vydražitele pro všechny dražby.

1.6. Upuštění od dražby až v případě prohlášení úpadku dlužníka.

 2. Zjednodušení a snížení nákladů na plnění informačních povinností dražebníka

2.1. Zavedení elektronických formulářů pro plnění informačních povinností dle ZVD.

2.2. Vypsání koncesního řízení na nového provozovatele Centrální adresy.

 3. Zvýšení bezpečnosti finančních operací v dražbě

3.1. Povinnost dražebníka vést zvláštní účet pro skládání dražebních jistot a úhrad „dražebních cen“.

3.2. Omezení všech hotovostních plateb v dražbě částkou 15 000 EUR.

 4.  Opatření proti pletichám

4.1. Možnost zavedení limitní ceny pro kamenné dražby.

4.2. Certifikace elektronických dražebních systémů.

4.3. Rozšířit a upřesnit znění § 258  trestního zákoníku – pletichy na dražbách.

4.4. Postihovat sankcí případy, kdy navrhovatel dražby ovládá dražebníka provádějícího nedobrovolné dražby dle odst. 1.3. Tezí.

 5.  Další navrhované změny

5.1. Zjednodušení konání opakované dražby

5.2.  Odstranění duplicity textu zákona.

5.3. Sjednocení lhůt pro plnění informačních povinností dražebníka, úhrady ceny dosažené vydražením aj.

Náměstek Jiří Houdek rozhodl vytvořit pracovní komisi složenou ze zástupců MMR a dražebníků, která by urychleně zpracovala návrh novely zákona. Je více než sympatické, že přijal výše uvedené problémové okruhy za východisko zahájení diskuzí v této pracovní skupině.

 

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda KDČR